سرتیتر صفحه جدید

مي توان جامي زد و گا هي گنا هي كرد و رفت

آرزومندانه دزديده نگاهي كرد و رفت

مي توان از گردش گيتي به آساني گذشت

زندگي با گردش چشم سياهي كرد و رفت

مي توان با همتي يكجا دل از دنيا بريد

مي توان با ناله اي سودابه آ هي كرد و رفت

مي توان ازادگي از مردم افتاده جست

خويشتن را تكيه گاهي كردورفت

مي توان بودو به درد بي كسي ها خو گرفت

كي توان هر نا كسي را تكيه گاهي كردو رفت
گزارش تخلف
بعدی